опити 5 клас

ВЕЩЕСТВА
СМЕСИ
Наличие на водород и кислород във въздуха
Въглероден диоксид