тестове 9

изтеглен файл

системи уравнения

правоъгълен триъгълник

метрични зависимости 

неравенства 1

квадратни неравенства

системи линейни неравенства

неравенства 2

неравенства 2

неравенства обобщение

теорема на Талес